Với front-end thì làm việc với các slideshow là việc làm thường xuyên gặp phải, có nhiều dạng slide cũng như rất nhiều plugin hỗ trợ.

Tuy nhiên đôi khi vì một vài lý do nào đó hoặc bạn muốn tự tạo riêng cho mình một slideshow để tùy biến theo ý mình.

Hôm nay mình xin chia sẽ cách tạo một slide cơ bản với Javascript

Hi vọng nó sẽ có ích cho các bạn !!!

Let’s go.

Đầu tiên mình sẽ tạo cấu trúc HTML của slide như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<

div

class

=

“slide”

 

id

=

“slider”

>

<

ul

id

=

“slide__content”

 

class

=

“slide__content”

>

<

li

>

<

img

src

=

“./images/banner1.jpg”

 

class

=

“slide__content-item resimg”

 

alt

=

“banner images”

>

<

/

li

>

<

li

>

<

img

src

=

“./images/banner2.jpg”

 

class

=

“slide__content-item resimg”

 

alt

=

“banner images”

>

<

/

li

>

<

li

>

<

img

src

=

“./images/banner3.jpg”

 

class

=

“slide__content-item resimg”

 

alt

=

“banner images”

>

<

/

li

>

<

/

ul

>

<

div

class

=

“slide__arrow”

>

<

a

 

class

=

“slide__arrow-arNext”

>

arNext

<

/

a

>

<

a

 

class

=

“slide__arrow-arPrev”

>

arPrev

<

/

a

>

<

/

div

>

<

ul

class

=

“slide__nav”

>

<

/

ul

>

<

/

div

>

Ở đây bạn thấy có cả class và id giống nhau, bạn không cần quan tâm đơn giản vì mình chỉ muốn style css với class.

Tiếp theo ở file *.js ta tạo một class bao gồm các tham số đầu vào cần thiết như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
class

 

Slider

 

 

constructor

(

)

 

this

.

slide

 

=

 

document

.

getElementById

(

‘slider’

)

;

this

.

slideContent

 

=

 

document

.

getElementById

(

‘slide__content’

)

;

this

.

item

=

 

this

.

slideContent

.

getElementsByTagName

(

‘li’

)

;

this

.

navItem

 

=

 

document

.

querySelectorAll

(

‘.slide__nav li’

)

;

this

.

arNext

 

=

 

document

.

querySelector

(

‘.slide__arrow-arNext’

)

;

this

.

arPrev

 

=

 

document

.

querySelector

(

‘.slide__arrow-arPrev’

)

;

this

.

navSlider

 

=

 

document

.

querySelector

(

‘.slide__nav’

)

;

this

.

heightItem

 

=

 

this

.

slideContent

.

querySelector

(

‘.slide__content-item’

)

.

clientHeight

;

this

.

autoPlay

 

=

 

true

;

this

.

duaEffect

 

=

 

900

;

this

.

duaration

 

=

 

5000

;

this

.

current

 

=

 

0

;

this

.

prev

 

=

 

0

;

this

.

timer

;

if

(

!

this

.

slide

)

 

return

;

this

.

init

(

)

;

 

 

Ở đây ta có: các item của slide, nav slide, button next/prev slide, autoplay slide, và có thể thay đổi time của effect (duaEffect) cũng như timeout của một slide (duaration).

Giờ ta sẽ viết các hàm để có thể thực thi một slide hoàn chỉnh:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
init

(

)

 

 

let

self

 

=

 

this

;

window

.

addEventListener

(

‘load’

,

 

function

(

)

 

self

.

Start

(

)

 

,

 

false

)

;

 

Start

(

)

 

 

let

 

s

 

=

 

this

;

this

.

Nav

(

)

;

this

.

Arrow

(

)

;

this

.

item

[

this

.

current

]

.

classList

.

add

(

“current”

)

;

this

.

slideContent

.

style

.

height

 

=

 

this

.

heightItem

 

+

 

‘px’

;

this

.

autoPlay

 

?

 

this

.

timer

 

=

 

setTimeout

(

function

(

)

 

 

s

.

getCurrent

(

)

 

,

 

this

.

duaration

)

 

:

 

;

 

Khởi tạo và set height cho slide

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Next

(

)

 

 

this

.

prev

 

=

 

this

.

current

;

clearTimeout

(

this

.

timer

)

;

this

.

current

++

;

this

.

current

 

>=

 

this

.

item

.

length

 

?

 

this

.

current

 

=

 

0

 

:

 

;

this

.

nextSlider

(

)

;

 

Prev

(

)

 

 

this

.

prev

 

=

 

this

.

current

;

clearTimeout

(

this

.

timer

)

;

this

.

current

;

this

.

current

 

<

 

0

 

?

 

this

.

current

 

=

 

this

.

item

.

length

 

 

1

 

:

 

;

this

.

nextSlider

(

)

;

 

getCurrent

(

)

 

 

this

.

prev

 

=

 

this

.

current

;

this

.

current

++

;

this

.

current

 

>=

 

this

.

item

.

length

 

?

 

this

.

current

 

=

 

0

 

:

 

;

this

.

nextSlider

(

)

;

 

Next/Prev slide dựa trên slide current.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
nextSlider

(

)

 

 

let

 

a

 

=

 

this

;

//remove all class

for

(

let

 

i

 

=

 

0

;

i

 

<

 

this

.

item

.

length

;

 

i

++

)

 

this

.

item

[

i

]

.

classList

.

remove

(

“prev”

)

;

this

.

item

[

i

]

.

classList

.

remove

(

“current”

)

;

this

.

navItem

[

i

]

.

classList

.

remove

(

“prev”

)

;

 

//add class for slide item and nav item

this

.

item

[

this

.

current

]

.

classList

.

add

(

“current”

)

;

this

.

item

[

this

.

prev

]

.

classList

.

add

(

“prev”

)

;

this

.

navItem

[

this

.

current

]

.

classList

.

add

(

‘active’

)

;

this

.

navItem

[

this

.

prev

]

.

classList

.

remove

(

‘active’

)

;

// start effect to slide

this

.

item

[

this

.

current

]

.

style

.

opacity

 

=

 

‘0’

;

Velocity

(

 

this

.

item

[

this

.

current

]

 

,

 

opacity

:

 

1

 

,

 

 

duration

:

 

this

.

duaEffect

,

 

delay

:

0

,

 

queue

:

false

,

 

easing

:

‘linear’

 

)

;

// autoplay slide

this

.

autoPlay

 

?

 

this

.

timer

 

=

 

setTimeout

(

function

(

)

 

 

 

a

.

getCurrent

(

)

 

 

,

 

this

.

duaration

)

 

:

 

;

 

Handle khi change slide, ở đây mình có sử dụng Velocity.js là một thư viện javascript thú vị để tạo các hiệu ứng chuyển động như Fade, Slide, Scroll, Stop, Finish và Reverse…

tham khảo thêm ở đây: GitHub:

https://github.com/julianshapiro/velocity

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Nav

(

)

 

 

let

 

n

 

=

 

this

;

// create nav item

for

(

let

 

j

 

=

 

0

;

 

j

 

<

 

this

.

item

.

length

;

 

j

++

)

 

 

this

.

navItem

 

=

 

document

.

createElement

(

‘li’

)

;

this

.

navItem

.

textContent

 

=

 

j

;

this

.

navSlider

.

appendChild

(

this

.

navItem

)

;

 

// handle nav item

this

.

navItem

 

=

 

this

.

navSlider

.

getElementsByTagName

(

‘li’

)

;

n

.

navItem

[

this

.

current

]

.

classList

.

add

(

‘active’

)

;

for

(

let

 

i

 

=

 

0

;

 

i

<

this

.

navItem

.

length

;

 

i

++

)

 

 

this

.

navItem

[

i

]

.

addEventListener

(

“click”

,

 

function

(

e

)

 

const

 

posnav

 

=

 

Array

.

prototype

.

indexOf

.

call

(

n

.

navItem

,

 

e

.

currentTarget

)

;

if

(

!

n

.

navItem

[

posnav

]

.

classList

.

contains

(

“active”

)

)

 

 

this

.

classList

.

add

(

‘active’

)

;

n

.

prev

 

=

 

n

.

current

;

n

.

current

 

=

 

posnav

;

clearTimeout

(

n

.

timer

)

;

n

.

nextSlider

(

)

;

 

 

)

;

 

 

Arrow

(

)

 

 

let

 

r

=

 

this

;

this

.

arNext

.

addEventListener

(

‘click’

,

 

function

(

)

 

r

.

Next

(

)

 

,

 

false

)

;

this

.

arPrev

.

addEventListener

(

‘click’

,

 

function

(

)

 

r

.

Prev

(

)

;

 

,

 

false

)

;

 

Tiếp theo là xử lý phần Nav Slide và click button Next/Prev của slide.

Tới đây mình đã xong phần js cho slide và chỉ việc gọi class Slide để thực thi:

1
2
3
4
5
window

.

addEventListener

(

‘DOMContentLoaded’

,

 

function

(

)

 

 

new

 

Slider

(

)

;

 

)

;

Cuối cùng là css cho slide và các thành phần của nó như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
.

slide

 

 

position

:

 

relative

;

&

__content

 

 

position

:

 

relative

;

z

index

:

 

8

;

overflow

:

 

hidden

;

width

:

 

100

%

;

li

 

 

height

:

 

100

%

;

width

:

 

100

%

;

position

:

 

absolute

;

top

:

 

0

;

left

:

 

0

;

overflow

:

 

hidden

;

z

index

:

 

7

;

>

img

 

 

width

:

 

100

%

;

height

:

 

100

%

;

 

 

li

.

current

 

 

z

index

:

 

9

;

 

li

.

prev

 

 

z

index

:

 

8

;

 

 

&

__nav

 

 

position

:

 

absolute

;

bottom

:

 

30px

;

right

:

 

0

;

left

:

 

0

;

z

index

:

 

99

;

margin

:

 

0

 

auto

;

text

align

:

 

center

;

li

 

 

display

:

 

inline

block

;

font

size

:

 

0

;

border

radius

:

 

50px

;

background

:

 

#c5acac;

width

:

 

12px

;

height

:

 

12px

;

text

indent

:

 

99999px

;

margin

:

 

0

 

12px

;

cursor

:

 

pointer

;

&

.

active

 

 

background

:

 

#ba2b1b;

 

 

 

&

__arrow

 

 

a

 

 

position

:

 

absolute

;

top

:

 

50

%

;

width

:

 

38px

;

height

:

 

38px

;

transform

:

 

translateY

(

50

%

)

;

background

:

 

#d5d5d5;

z

index

:

 

9

;

cursor

:

 

pointer

;

overflow

:

 

hidden

;

text

indent

:

 

999px

;

&

::

before

 

 

float

:

 

left

;

width

:

 

38px

;

height

:

 

38px

;

color

:

 

#000;

font

size

:

 

16px

;

position

:

 

relative

;

z

index

:

 

9

;

text

indent

:

 

0

;

text

align

:

 

center

;

line

height

:

 

34px

;

 

 

&

arPrev

 

 

left

:

 

30px

;

&

::

before

 

 

content

:

 

‘<‘

;

 

 

&

arNext

 

 

right

:

 

30px

;

&

::

before

 

 

content

:

 

‘>’

;

 

 

 

 

Vậy là ta đã có một slideshow cơ bản để dùng, các bạn có thể tùy biến thêm tùy theo yêu cầu của mình

có thể xem thêm kết quả ở đây (Velocity chạy trên này hơi tù nhé :d)


Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

 


Techtalk via

Viblo

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here